Giải trí

Cảnh hỗn quân, hỗn quan lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ

Tại đây, còn có vài nhà chuyên mua bán đồ đồng cũ, hay còn gọi hàng đồng nát. Đồng nát, sốìượng đã ít, lại kém văn hóa Việt phẩm chất, nên được buôn bán bình văn hóa Việt thưòng.

Với đồng thỏi nguyên chất, triều đình tận thu từ mỏ, một phần thu thuế hiện vật, phần còn lại, thu mua theo giá. Để đõ thua thiệt, bao giờ chủ mỏ cũng kiếm cách dành lại một phần món hàng quý hiếm này, để bán cho nhà buôn. Có đồng thỏi bán ra, thị trưòng không đến nôi khan hiếm các mặt hàng mâm nồi, sanh chảo, vì vậy, dân chúng cũng. Không trả bằng tiền mặt, mà đổi bằng muối ăn, thuốc lào, vải vóc, bát đĩa, những thứ lúc nào cũng sẵn trong kho. Đã trường vốn, lại kinh doanh theo lệ: “Rẻ mua, đắt bán!”, bao giò bà cũng cầm chắc phầĩilãi
Với mặt hàng. *
* *
Vào thòi này mới phát sinh câu ca dao:
“ Trên trời có sao tua rua,
Ở dưới Kẻ Chợ cỏ vua đúc tiền! ”
Đương.

Ngày thưòng tiền đồng đã khan hiếm, thòi loạn, lại khan hiếm hơn. Khan vì lẽ, nhiều ngưòi găm tiền trong nhà, đế phòng bị lúc loạn lạc can qua. Hiếm là do, nhiều nhà giàu cho chôn tiền xuống đất, để không bị mất cưốp trong cảnh hỗn quân, hỗn quan. Mãi sau này, khi đào giếng hay làm móng nhà, đôi khi ngưòi ta vẫn đào được cả chĩnh. tiền đồng thòi Lê mạt. Công việc đúc làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tiền, dĩ nhiên do vua chúa giữ độc làng văn hóa các dân tộc Việt Nam quyền. Nhưng vua chúa nào có biết đúc, phải nhò tối tay thợ chuyên môn.

Ngưòi thợ lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ tài giỏi, dù lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ có đúc ra ức, vạn quan tiền, nhưng với tiền công rẻ mạt, họ phải thắt lưng buộc bụng,.

Trong lúc đồng tiền khan hiếm, hàng hóa ế ẩm, triều đình lại thiếu đồng để đúc tiền, nhân lúc rỗi việc, nghĩ. Vì làm cho bản thân tiêu pha nên tiền của anh đúc ra đồng nào cũng đẹp, ai cũng ưa dùng, khác hẳn vối tiền đúc nôp. về sau, theo yêu cầu của bạn hàng, anh đúc cả những đồng tiền mang niên hiệu Đại Minh, Đại Thanh. Lái buôn Bắc quốc, lúc sang ta, mang theo đồ sứ, gấm vóc, thuốc bắc, chè Tàu. Khi về, tìm mua tơ lụa mộc, chiếu cói, đường, quế, hồi, ý dĩ.

Leave a Comment