Tin nóng

cảm thấy ngột ngạt khó chịu mức phí bảo hiểm xe ô tô

Khi nào có lệnh, ra-da mỏi dược phát sóng. Tiếng chuỏng điộn reo vang. Sĩ quan trục ban báo cáo:Báo cáo tiổu đoàn truỏng, lệnh của bộ chi huy là máy ra-đa không dược phát sóng dề bảo dảm.

Phong dán mắt nhìn vào so dồ duòng bay của dịch, tốp máy bay địch chi di mcn theo dưòng biên giói rồi ra biển và mất. Tròi dã phí bảo hiểm vật chất xe ô tô sáng rõ, suơng mù phí bảo hiểm vật chất xe ô tô trắng rùng. Chuông diện thoại lại rco chi huy mãt trận yôu cầu gãp Phong. Từ đầu dây dằng kia, tiếng đồng chí chi huy truỏng ra lệnh:Các đồng chí chú ý đây. Có tin địch dã rút khỏi vùng Bàn Tó. Rất có thổ chúng sẻ qua đây. Các đon vị phải dăc biột chú ý dấu quân thật kín, bảo đảm bí mật cho đến phút chót. Chò lệnh mói dược nổ sung.

Phong thông báo yôu càu cùa bộ chi huy mặt trận cho các đại dội. Anh nói thôm:Đại dội ba dâu, đồng chí cho anh em thay ngay mấy cành lá dã héo khò trên bò công sụ pháo đi. Ỏ dây tôi cũng có thổ bao hiem tnds xe oto nhìn bao hiem tnds xe oto rỏ mấy cái nòng pháo.

Dùng tuòng dịch nó mù dâu đấy. Làm mức phí bảo hiểm xe ô tô ngay đi mức phí bảo hiểm xe ô tô . Không khí khắp mặt trận căng thầng dợi chò. Mãi gần trua, tình hình vốn yôn tĩnh. Cáí nẩng cuối xuân tuy chưa gay gắt nhưng nguòi ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Từ trẻn chi huy sò nhìn xuống, con dưòng rải dá nhu một con trăn bị dánh nằm ohn oèo giữa tấm thảm màu xanh cùa lá.

Các chiến sĩ bắt đàu thấy một, có ngưòi lò mò buồn ngủ.

Leave a Comment