Giáo dục

Lan biết là anh bị điều về co quan đế làm kiểm bảo hiểm ô tô

Chắc bây giờ em khác nhiều lắm rồi và Hà Nội cũng không thể còn như ngày xưa nữa. Thôi chị ngùng bút chò thư em và thư sau chị sẽ viết dài, nhưng viết mũi vẫn không sao nguôi được nỗi da diết nhó. Chúc gia đinh em hạnh phúc yên vùi,Chị của em. J phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô . Phan Thị Lạc Hòng hong câm thấy cuộc dòi mình thật ~~ôi~~ vô cùng. Thà ràng nsưòì ta cứ vi ộc hành hạ anh, thậm chí lột cấp lột chức nhưng anh cằn phài dược làm viộc. Anh cần dược lo toan theo đuổi những mục đích có ích cho mọi ngưòi, mà đấy củng là nicm vui cùa chính mình. Còn bây giò anh luôn cảm thấy mình là ngưòi thùa, chẳng càn cho ai mà cũng chẳng ai càn đến mình. Anh cm chiến sĩ nuôi quân dã biết rỏ lý do anh bị ~~ngồi choi xoi nưỏe ờ dây, nôn họ dã lưa lòi khuyên anh:Chủng tôi. Cái ỏng Huấn thì ò cơ quan này vốn núc tiếng là lỳ~~ số một. Khỏng có gì cỏ thể làm lay chuyổn được ý dịnh của ông. Phưong châm hành động của ông ấy là: Kiên trì, kiên trì và. kiên trì. Các chiến sĩ cười rộ. Một anh nói:Kổ cả nhũng ý dịnh mốc meo cúa ổng cũng phái kiỏn trì?Phong gạt di:Khôniỉ dược các đồng chí ạ Ổ. Nếu tối thãy dó là phài thì dù thế nào tôi cũng khổng nói dó là sai đáu!Một hôm, khi hị ỏng Huấn dồn ép anh đã.

Nhưng phí bảo hiểm vật chất xe ô tô có lé gay cấn nhất đối vói anh là lá thư của Lan phí bảo hiểm vật chất xe ô tô gùi.

anh vừa nhận được chĩêu hôm qua, Không hiếu ai đó đã nói cho Lan biết là anh bị điều về co quan đế làm kiểm. Lan cho rằng tại vì quan hệ vói cô, nên anh đá phải chịu lỗi lầm tai hại. Cô bảo hiểm ô tô dê nghị vói bảo hiểm ô tô anh là hãy cắt đứt quan hệ giữa hai ngưòi để bảo đảm con đưòng tưcng lai sự nghiệp cùa anh.

Cô tha thiết khuyên anh hãy nghe lòi cô, nếu bằng không cô sẽ bỏ dỏ khóa học và đi đến một nơi thật xa để anh.

Leave a Comment